Energiramme- og varmetabsberegning

Energiramme og varmetabsberegninger varierer i pris alt efter kompleksiteten af byggeriet. I mindre sager kan dette dog gennemføres for en pris fra 4.000 kr inkl moms.

Lav pris og hurtig levering med høj kvalitet

Vi har favorable priser og hurtig levering. Vi har mange års erfaring og kompetencer til at producere din energi- og varmetabsberegning, i høj kvalitet og endda til en lav pris. Kontakt os i dag, og få et uforpligtende tilbud inden længe.

Kontakt os her eller send en e-mail på info@lkhraadgivning.dk

Energiberegninger og lovliggørelser

LKH Rådgivning udfører energiberegninger i henhold til bygningsreglementets energikrav i form af energiramme- og varmetabsberegninger samt rentabilitetsberegninger for alle typer byggerier, renoveringer, ombygninger, udskiftninger mm.

Energikravet skal gennemføres for at undersøge, hvorvidt nybyggeriet,  ombygningen, renoveringen, eller tilbygningen overholder lovkravene i bygningsreglementet. Vi laver også lovliggørelse af ikke godkendt opført byggeri.

Vi har erfaringer indenfor alle typer energikrav samt både små og større ejendomme, nybyggerier, forskellige typer energiklasser, tilbygning eller renovering af bygninger eller for den sags skyld opførelse af sommerhuse.

Varmetabsberegning

I forbindelse med en fremtidig renovering, ombygning eller tilbygning, der skal opvarmes til mere end 15 grader udarbejdes, ved ansøgning om byggetilladelse, en varmetabsberegning, som viser at varmetabsrammen er opfyldt.

Denne beregning er ikke så omfattende som en energiramme, da bygningens varmeforsyning og ventilationsluftmængde ikke skal registreres. Der kræves dog stadig en opmåling af klimaskærmen samt u-værdiberegninger. Således skal vi anvende tegninger af bygningen i form af facade, plan og snit.

Beregningen kan også udføres som energirammeberegning jf bygningsreglementet, ring og hør nærmere.

Lovliggørelse

Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse efter de regler, der var gældende på opførelsestidspunktet. Hvis ikke det er muligt, skal det ulovlige forhold bringes i orden efter de regler, der er gældende på lovliggørelses tidspunktet.

Det kan være en udestue, som skal indgå i ejendommens boligareal, ved f.eks. salg af ejendommen.

Det kan være en tilbygning som er opført uden byggetilladelse eller ændret anvendelse af anden bygning end bolig som anvendes som bolig.

Det kan være en ældre villa eller anden eksisterende bygning hvor der ønskes etableret ejerlejligheder. Her skal et ældre bygningsreglement eftervises før bygningen kan danne en ejerforening.

Ændret anvendelse

Ændret anvendelse er i denne henseende anvendelse til et andet formål, der medfører et større energiforbrug. Det kan f.eks. være inddragelse af et udhus til beboelse eller erhverv til bolig mm. Energikravet kan som udgangspunkt beregnes som en energirammeberegning på grundlag af bygningens samlede etageareal. Installationer og u-værdi for bygningsdele og konstruktioner indgår på samme måde som for en ny bygning.

Energiberegninger af sommerhuse

I forbindelse med opførelse af et sommerhus er der krav til U-værdier af ydervægge, tag/loft og gulve, samt vinduer/yderdøre og deres andel af det opvarmede areal. Disse krav kan bøjes hvis der gennemføres en varmetabsberegning som overholder den samlede varmetabsramme.

Energirammeberegning

Bl.a. i forbindelse med et nybyggeri hvor der skal søges byggetilladelse, skal energibehovet jf. bygningsreglementet dokumenteres. Dette kan gøres med en energiberegning på bygningen i henhold til en energiramme alt efter hvilke energikrav som skal overholdes i henhold til byggetilladelsen og det gældende bygningsreglement. Således skal vi anvende tegninger af bygningen i form af facade, plan og snit, samt oplysninger om installationer som har betydning for energirammen.

Se hvad vi har brug for i forbindelse med energirammeberegning her:

Oplysninger til brug for en energirammeberegning

Korrektion for udsat beliggenhed

Ved fordeling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der er i termisk henseende, er yderligt beliggende i bygningen, og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, således at betalingen for varmetabet fordeles korrekt.

Korrektion for udsat beliggenhed skal endvidere foretages eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis bygningen ombygges eller efterisoleres i væsentlig omfang, eller der installeres målere af anden type.

Beregningsgrundlaget for korrektion af udsat beliggenhed er som standard en varmetabsberegning for de enkelte lejlighedstyper i ejendommen.

Hvis varmemålerfirmaer benytter forudindtagede korrektionsværdier efter et simpelt erfaringsprincip, uden at tage højde for de enkelte konstruktioners isoleringstykkelser og ventilationstab kan dette medføre korrektionsfejl, der er af betydelig fejlmarginen på op til 25-30% om året.

Det anbefales at der foretages varmetabsberegninger for korrektion for udsat beliggenhed, således at varmetabet fordeles korrekt mellem de enkelte bolig- og erhvervsenheder i ejendommen.

Kontakt os

Leave this field blank