Energimærkning og energisyn

Energiramme

Priser & hurtig levering – topkvalitet –  kontakt os her

Energimærkning varierer i pris alt efter type af byggeri, kompleksiteten af arkitekturen samt det samlede areal som skal energimærkes.

Derfor er det nemmest, at oplyse bygningens adresse eller dens BBR-oplysninger for indhentning af pris.

Typiske priser for energimærkning af store ejendomme, erhverv, kontorbyggeri el. lign. eller private etageejendomme fra 5.999 ekskl. moms,  alt efter størrelsen af ejendommen og dennes kompleksitet.

Typisk pris for et enfamiliehus der ikke er over 25 år fra kun 886 ekskl. moms. Øvrige enfamiliehuse fra 4.000 ekskl. moms.

kontakt os nu, og få hurtigt, et billigt og uforpligtende tilbud, der opfylder dine behov.

Energimærkning af nybyggeri – Kontrol af energikrav

Alle nyopførte huse skal energimærkes for at kontrollere om energirammen stemmer overens med det byggede. Det er derfor vigtigt, at ajourføre ændringer i byggeriet med den beregnede energiramme, så man sikrer sig at byggeriet lever op til det tilladte energikrav.

Energimærkningen udføres af en beskikket energikonsulent, der er godkendt af Energistyrelsen. Energikonsulenten skal være uvildig og må derfor ikke have deltaget i projekteringen eller opførelsen af huset.

LKH Rådgivning udfører også energirammeberegninger. Derfor vil vi ved beregning af energirammen ikke kunne udføre energimærkning.

Trykprøve + energimærke

I bygningsreglementet kan Teknisk Forvaltning på foranledning af Kommunalbestyrelsen bede om dokumentation for tætheden af nybyggeri. I sådan tilfælde kan vi også levere et samlet tilbud på energimærkning og tæthedsprøve, kaldet blowerdoor test med en af vores samarbejdspartnere, f.eks. Energisyn. 

Formål med energimærkningsordningen

Lovens primære formål er at fremme energibesparelser, øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder. Lovens formål er endvidere at medvirke til at reducere vandforbruget i bygninger.

Energimærkningen fortæller, hvordan bygningens energimæssige tilstand er, samt hvordan denne kan forbedres. Det overordnede formål med en energimærkning er at motivere bygningsejere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger.

Energimærket (skalaværdien)

Energimærke A2020 energimærkning, billig energimærkning

I et energimærke fastlægges ejendommen på en skala fra A til G alt efter hvor god energimæssig stand bygningen er i.

A2020 svarer til bygningsklasse 2020 i bygningsreglementet.

A2015 svarer til bygningsklasse 2015 samt nuværende bygningsreglement 2018 energikrav

Bogstavet og tallet henviser til det Bygningsreglement, som bygningen opfylder i forhold til energiforbrug og tallet bygningsklassen.

Energimærket B svarer til opfyldelse af Bygningsreglement 2008’s (BR08) energikrav.

Hjælp til at få ændret energimærket (skalaværdien) 

Vi kan også være behjælpelig med at finde frem til, f.eks. hvordan du opnår et energimærke C, hvis din ejendom har D eller dårligere i dag.

Du vil modtage konklusioner, som godtgør hvorledes bygningen nemmest kan energirenoveres for at opnå bedre energimærke, og hvilke investeringer, som skal foretages f.eks. for at stige fra energimærke D til C.

Godt energimærke giver højere salgspris

Nybyggeri eller eksisterende ejendom

Det skal dog bemærkes at et eksisterende hus godt kan få et energimærke A2020 uden at opfylde kravene til Lavenergiklassen, tidligere Bygningsklasse 2020.  Dette skyldes at skalaen/energimærket er defineret ud fra kWh/kmv, men at der i energimærket ikke tages højde for strengere krav til tætheden af bygningen, vinduernes energitilskud, samt det dimensionerende transmissionstab, som er tabet i klimaskærmen inklusiv tab fra vinduer og yderdøre. Samt yderligere skrappere krav til installationerne som har indvirkning på energiforbruget.

Lavenergiklassen i Bygningsreglement 2018 (BR18) er en justering af bygningsklasse 2020, der samtidig er omdøbt, fordi det ikke længere er forventet at klassen skal træde i kraft som minimumskrav i 2020. Lavenergiklassen forbliver frivillig også efter 2020.

Det fører derved hen til, at der energimærkes forskelligt alt efter om det er nybyggeri eller et eksisterende hus.

Et nybyggeri kan således kun få det energimærke, som der er ansøgt om i bygningstilladelsen. Et nyt hus hvor der ansøgt om Lavenergiklassen eller Bygningsklasse 2020, skal således overholde alle energi- og installationskravene til denne klasse og vil derfor få energimærke A2020.

Mens et nyt hus hvor der ansøgt efter Bygningsreglement 2015 (BR15) eller (BR18)’s energikrav, således kun kan få energimærket A2015, også selv om det lever op til energirammekravene jf. bygningsreglementets Lavenergiklasse eller 2020 krav.

Dette skyldes, at energimærkningsrapporten ved nybyggeri, er et juridisk dokument som bekræfter at byggetilladelsen er overholdt og lever op til  bygningsreglementets energikrav.

Mens energimærkningsrapport for ekisterende byggeri har til formål at oplyse bygningsejer, om hvilke tiltag som giver energiforbederinger. Dette gælder både rentable løsninger og forslag som skal udføres ved renovering/udskiftning af bygningsdele og installationer.

Hvis dette ikke er oplyst i en energimærkningsrapport for eksisterende byggeri og det ikke er vurderet hvorfor det er undladt, er energimærkningen fejlbehæftet og der bør klages til energistyrelsen.

Hvilke bygninger skal energimærkes:

Alle nyopførte bygninger skal energimærkes som en kontrol af, at bygningen overholder energikravene i bygningsreglementet. Det gælder dog ikke sommerhuse, som ikke skal energimærkes.

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhvervsejendomme, skal energimærkes ved salg eller udleje. Det gælder:

  • Enfamilieshuse og række,- kæde eller dobbelthuse.
  • Bygninger med ejerlejlighed, dvs. ejerforening.
  • Bygninger med andelsbolig, andelsforening, andelsboligforening, andel, anparter og aktier i boligfællesskab.
  • Bygninger til udlejning eller bygninger med lejebolig.
  • Bygninger til erhverv, industri, lager mm.
  • Bygninger som sportshal, skoler, institutioner mm.

Ved salg af en lejlighed som ejerlejlighed, anpart eller andelslejlighed er det ejer-, anparts- eller andelsboligforeningen, der skal sørge for energimærkningen og rekvirere energimærke for ejendommen, således at boligen kan sælges.

Flere bygninger på samme ejendom skal som udgangspunkt energimærkes hver for sig, men kan godt samles i én energimærkningsrapport, hvis de har samme anvendelseskode, opvarmningsform og ejer.

Fornyelse af eksisterende energimærke
Hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne, vil den tidligere udarbejdede energimærkning ikke være gyldig.

Energistyrelsen har bestemt, at væsentlig omfang svarer til +/- 10 % ændringer af det beregnede dimensionerende energiforbrug eller at energimærket (skalaen) ændres.

Det kan f.eks. være at vinduer er udskiftet, at der monteret nye altandøre og vinduespartier, efterisolering af lofter, ydervægge eller gulve. At gammel oliefyr er skiftet ud til varmepumpe eller fjernvarme, at ventilationsanlæg er udskiftet og der ved dimensioneret efter gældende bygningsreglement, eller at erhverv har udskiftet belysning til LED og/eller fået styring af belysningen.

Skal rækkehuse under 60m² energimærkes ?

Fritliggende bygninger under 60 m² skal ikke energimærkes. Således skal et rækkehus under 60menergimærkes, da det ikke er fritliggende.

 

Leave this field blank

Energisyn

LKH Rådgivning er også certificeret til at udføre energisyn for større danske virksomheder med liberalt erhverv i form af kontor-, handel- og servicevirksomheder.

Energisynet giver virksomhederne et overblik over deres energiforbrug og besparelsespotentiale.

Når de omfattede virksomheder har fået foretaget et energisyn, skal de indrapportere dette til Energistyrelsen, som godkender det. Der er intet krav om at virksomhederne skal gennemføre besparelsesforslagene fra energisynsrapporten.

Certificeret firma

LKH Rådgivning er ISO9001 certificeret til at udarbejde energimærkning af alle typer ejendomme. Vi bliver minimum engang om året auditeret for at kunne bibeholde Vores certificering.

Vi har lavet energimærker for alle typer ejendomme. Fra større boligselskaber, offentligt til erhverv, samt privat, herunder ejerforeninger, andelsboligforeninger og privatejede udlejnings eller etageejendomme. Kontorbyggeri, lagerhaller mf.

Vi energimærker også nyopførte bygninger som har brug for energimærke ved færdigmelding.

Der kan endvidere udføres automatmærke dvs. energimærke uden bygningsgennemgang for parcelhuse, stuehus til landbrugsejendom og række- kæde eller dobbelthus som er opført 25 år inden energimærkningen finder sted.